Privacy Policy

Kiemlua.net là gì?

Trang này mô tả các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ như được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Chính sách bảo mật này đã được tạo bằng (TermsFeed)
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện dịch vụ. Bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được cung cấp trong Chính sách bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách bảo mật có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và điều kiện của chúng tôi, được truy cập tại Kiemlua.net

1. Thu thập và sử dụng thông tin

Trong khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân có thể được sử dụng để liên lạc hoặc nhận dạng bạn. Những thông tin này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, số điện thoại, địa chỉ bưu điện và các thông tin khác ("Thông tin cá nhân").

2. Dữ liệu đăng nhập

Chúng tôi thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập vào các dịch vụ của chúng tôi (& quot; Nhập dữ liệu & quot;). Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet ("IP"), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, trang dịch vụ bạn truy cập, Thời gian và ngày truy cập, thời gian trên các trang này và các thống kê khác.

3. Sử dụng cookie

Cookie là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ, có thể bao gồm số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn.
Chúng tôi sử dụng & quot; Cookie & quot; Để thu thập thông tin. Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của bạn từ chối tất cả cookie hoặc cho biết thời điểm cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn không được sử dụng một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

4. Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân của bên thứ ba để tạo điều kiện cho các dịch vụ của chúng tôi, cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi, để thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ giúp chúng tôi trong việc phân tích cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.
Bên thứ ba chỉ có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các nghĩa vụ thay mặt chúng tôi và không có nghĩa vụ tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

5. Bảo vệ thông tin

Đảm bảo thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương tiện lưu trữ điện tử an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại có thể chấp nhận để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối của nó.

6. Liên kết của bên thứ ba

Các liên kết của bên thứ ba có thể được phát hiện trên trang web của chúng tôi. Các liên kết của bên thứ ba này có chính sách bảo mật của riêng họ, mà bạn đồng ý khi nhấp vào liên kết. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không nhận trách nhiệm về các liên kết của bên thứ ba. 

Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi chỉ bao gồm chúng tôi trên trang web của chúng tôi và do đó chúng tôi không chấp nhận trách nhiệm pháp lý đối với các liên kết của bên thứ ba vì chúng tôi không có quyền kiểm soát chúng.

7. Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật của mình theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi bằng cách đăng một cuốn sách bảo mật mới trên trang web này.
Bạn nên xem lại chính sách bảo mật định kỳ cho bất kỳ thay đổi nào. Thay đổi chính sách bảo mật này có hiệu lực khi được đăng trên trang web này.

8. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]